Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.12.2014

08.12.2014 15:26

Vážení spoluobčané,

jménem zastupitelstva obce si vás dovoluji pozvat na další veřejné zasedání zastupitelů, které se uskuteční ve čtvrtek 11.12.2014 od 20:00 na Obecním úřadě v Budiměřicích. Jedná se o poslední letošní veřejné zasedání. Body plánované na program jsou:

1] Ustanovení rozpočtového provizoria pro rok 2015 - jelikož k 1.1.2015 nebude připraven a schválen rozpočet obce na rok 2015 je nutné ustanovit tzv. rozpočtové provizorium. Pro obec to znamená, že budeme moci vydávat finanční prostředky pouze na běžný provoz obce (nikoliv na investiční nebo mimořádné akce) a to každý měsíc pouze ve výši 1/12 skutečných výdajů za rok 2014. Tímto způsobem jsme pracovali minimálně v posledních 4 letech a jelikož se v měsíci lednu neplánují žádné mimořádné výdaje, tak rozpočtové provizorium není pro nás nic omezujícího.

2] Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení obslužnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech Republic, a.s. - jedná se o smlouvu, která umožní firmě 02 budoucí obsluhování nově pokládaného napájení pro modernizovanou ústřednu signálu ADSL v Budiměřicích u budovy Obecního úřadu. Toto smluvní břemeno je ve prospěch obce zpoplatněno.

3] Smlouva o zřízení věcného břemene užívání se společností  O2 Czech Republic, a.s. - zde jde o opačný vztah proti předchozímu bodu. V minulých měsících obec prodala společnosti O2 pozemek pod autobusovou čekárnou v Rašovicích (budova již O2 patří), tak aby všechny pozemky pod budovou měly stejného vlastníka jako vlastní budova. Na základě jednání s O2 jsme dosáhli možnosti, kdy bude nemovitost zatížena břemenem používání obcí - jako zastávka. Údržba dané části objektu bude samozřejmě na náklady obce. Bohužel neexistuje možnost druhá tj. odkoupení části budovy.

4] Příkazní smlouva s městem Městec Králové - tématem této smlouvy je placení dopravní obslužnosti. Budiměřice jsou členem sdružení obcí, jehož smyslem je financování ztrátových autobusových linek, aby byla zajištěna jejich existence. Systém zjednodušeně funguje tak, že ztráta generovaná z provozování určitých linek je rozdělena mezi všechny obce ve sdružení a to podle klíče - počtu obyvatel. V roce 2014 byla platba na jednoho obyvatele 190 Kč, pro rok 2015 je stanoveno 200 Kč, což pro Budiměřice obnáší 125 tis. Kč.

5] Rozpočtové opatření č.9 / 2014.

Těším se na účast všech občanů se zájmem o dění v obci.

Marek Merhout