Revitalizace obecního lesa "Topůlka"

Aktualizováno: 20.4.2014
 
Projekt obnovy našeho jediného obecního lesa dospěl letos po dlouhých diskuzích do fáze realizace. Cílem projektu je postupně (7-15 let) obnovit celou lesní lokalitu o rozloze cca 1,25 ha. Stávající stromy, topoly a vrby, jsou již za svým růstovým i jakostním vrcholem, jejich ponechání v daném stavu by znamenalo postupný rozpad porostu. Volně se dá říci, že „Topůlka“ jsou ve stejné fázi vývoje porostu jako pšeničné pole koncem září, zrno v klasech také je, ale ne v takovém množství jako o žních…….. 
Nově budeme (poprvé na jaře 2015) vysazovat duby, lípy jilmy, ale také částečně i tradiční topoly pro zachování funkce větrolamu na západním okraji Topůlek směrem na Chleby.
Koordinátorem celého projektu je Ing. Tomáš Dvořák, bez jehož odborných zkušeností a úsilí by se nám jen stěží podařilo projekt realizovat. 
V měsíci březnu a únoru 2014 provedl p. Josef Kulich z Rašovic coby vítěz vzešlý z poptávkového řízení na pokácení a přiblížení dříví pokácení cca poloviny plánovaných stromů určených k těžbě v roce 2014. Původně bylo plánováno pokácet rozlohu cca 0,4 ha. Vytěženo bylo celkem cca 160 m3 dřeva.
Vzhledem k časovému odložení začátku prací vlivem dlouhodobého předjednávání  celé akce (seznámení s občany v Rašovicích, opakované projednávání na zastupitelstvu obce) a dále pak časnému nástupu rašení stromů, bude zbytek stromů v zadní části Topůlek kácen a vyvážen v zimě roku 2014 za stejných podmínek jaké byly „vysoutěženy“ v únoru roku 2014.
Pokračováním těžby dříví v měsíci březnu by z důvodů brzkého nástupu
mízy došlo ke znehodnocení dřevní hmoty vlivem trhlin dříví a snížila by se tak cena dřeva při prodeji. Dne druhého dubna 2014 proběhl odvoz a prodej části dříví – cca 65 m3.  Dřevo od obce odkoupila firma Pila Františkov s.r.o. – opět vzešlá z poptávkového řízení. Odvoz zbytku dříví bude záviset na skladových možnostech odběratelů a také na počasí, kdy při srážkách nebude odvoz vzhledem k možnému poškození polní cesty být realizován.
Jelikož se jedná o hospodaření s obecním majetkem nemalé hodnoty, tak je důležitá i ekonomická stránka projektu. V letošním roce bude zisk z prodeje dřeva po odečtení nákladů spojených s těžbou deponován na účtu obce tak, aby následně posloužil pro nákup sazenic, oplocení a náklady spojené s ochranou vysazených stromků proti zvěři, buřeni a dalším činitelům, které by mohli nepříznivě ovlivnit růst mladého lesního porostu.  Celkově je projekt plánován jako finačně neutrální tj. výnosy z prodeje dřeva pokryjí náklady na obnovu porostu. Případný přebytek peněz utržených z prodeje dřeva poslouží k obnově a zkvalitnění keřové a stromové zeleně v obci.
Obecním rozhlasem byli občané informováni o možnosti provedení samovýroby z těžebních zbytků. S první částí přihlášených byla uzavřena smlouva na provedení samovýroby a za podmínek si zpracují dříví z těžebních zbytků. Na konci letošního roku budou moci pokračovat další zájemci z řad občanů obce. Stejně tak jako v dalších letech při druhé a třetí etapě obnovy „Topůlek“.
Pokud by někdo z občanů obce projevil zájem o odkup již vyrobeného silnějšího dříví přímo ze skládky ve 4m délkách za cenu 460Kč/prm při minimálním množství 10prm tj. např. jeden valník, kontaktujte Ing. Tomáše Dvořáka (tel. 603 560 226 nebo dvorak@lesprojekt-sb.cz).