Přehled usnesení zastupitelstva obce Budiměřice v roce 2015

 


 

Číslo

Datum

Text

1/2015

29.1.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:                                        

 1. Úvod                                                         

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

 3. Schválení programu veřejného zasedání          

 4. Volba členů Finančního výboru zastupitelstva      

 5. Volba členů Kontrolního výboru zastupitelstva

 6. Zplnomocnění starosty obce pro zastupování obce Budiměřice na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

 7. Rozpočtové opatření č. 10/2014 (závěrečné)  

 8. Schválení záměru na ošetření 3 památných dubů    na parcele 321/1 v k.ú. Chleby                      

 9. Diskuze

2/2015

29.1.2015

Zastupitelstvo zvolilo paní Ivu Jarešovou a slečnu Lucii Zadražilovou členy Finančního výboru zastupitelstva obce Budiměřice.

3/2015

29.1.2015

Zastupitelstvo zvolilo paní Marii Vorlíčkovou členem Kontrolního výboru zastupitelstva obce Budiměřice.

4/2015

29.1.2015

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce pana Marka Merhouta ve smyslu §84 odst. 2, písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb. O obcích k zastupování obce Budiměřice na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s..

5/2015

29.1.2015

a) Zastupitelstvo schvaluje záměr na provedení odborného ošetření 3 památných stromů na pozemku 321/1 v k.ú. Chleby a úpravu blízkého okolí s rozpočtem nepřevyšujícím 60.000 Kč.

b) Zastupitelstvo ukládá starostovi obce připravit a podat žádost o dotační příspěvek na ošetření 3 památných stromů na pozemku 321/1 v k.ú. Chleby.

6/2015

12.2.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:      

 1. Úvod                                                 

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

 3. Schválení programu veřejného zasedání         

 4. Složení slibu nového člena zastupitelstva     

 5. Schválení Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce SDH Budiměřice ­- Šlotava na rok 2015                                  

 6. Odsouhlasení umístění fotbalových kabin v majetku TJ Budiměřice ­ Šlotava na pozemcích v majetku obce                                                 

 7. Schválení záměru pořízení zahradního traktoru pro údržbu obecní zeleně    

 8. Diskuze

7/2015

12.2.2015

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce SDH Budiměřice - Šlotava na rok 2015 s výší příspěvku 39.800 Kč.

8/2015

12.2.2015

Zastupitelstvo souhlasí s umístěním stavby občanské vybavenosti na stavební parcele číslo 170 v katastrálním území Budiměřice dle geometrického plánu číslo zakázky 212-510/2015, který je přílohou tohoto usnesení,  a nezpochybňuje vlastnické právo TJ Budiměřice – Šlotava k této stavbě.

9/2015

12.2.2015

Zastupitelstvo schvaluje záměr na pořízení zahradního traktoru pro údržbu zeleně v obci v pořizovací ceně nepřevyšující 160 tis. Kč včetně DPH.

10/2015

12.2.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:    

 1. Úvod                                                

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele     

 3. Schválení programu veřejného zasedání    

 4. Bezúplatný převod pozemků p.č.  203/3 – orná půda o výměře 71 m2, p.č.  203/4 – orná půda o výměře 351 m2, p.č.  257/3 – orná půda o výměře 254 m2, p.č.  260/1 – orná půda o výměře 390 m2, p.č.  260/12 – orná půda o výměře 88 m2, p.č.  260/13 – orná půda o výměře 936 m2, p.č.  349/1 – ostatní plocha o výměře 11988 m2, p.č.  349/5 – ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č.  350/11 – ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č.  353 – ostatní plocha o výměře 8344 m2 v k.ú. Šlotava z majetku Středočeského kraje na obec Budiměřice      

 5. Projekt revitalizace pomníku před kostelem v Budiměřicích                                             

 6. Návrh rozpočtu ZŠ Budiměřice na rok 2015  

 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2015     

 8. Žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na výstavbu chodníků v Rašovicích                                                    

 9. Proplacení brigád TJ Budiměřice - Šlotava za rok 2014                                                            

 10. Zpracování bezpečnostní dopravní inspekce ve všech částech obce a související úprava rozpočtu

 11. Diskuze

11/2015

30.3.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků, p.č.  203/3 – orná půda o výměře 71 m2, p.č.  203/4 – orná půda o výměře 351 m2, p.č.  257/3 – orná půda o výměře 254 m2, p.č.  260/1 – orná půda o výměře 390 m2, p.č.  260/12 – orná půda o výměře 88 m2, p.č.  260/13 – orná půda o výměře 936 m2, p.č.  349/1 – ostatní plocha o výměře 11988 m2, p.č.  349/5 – ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č.  350/11 – ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č.  353 – ostatní plocha o výměře 8344 m2 zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 11 pro obec Budiměřice a katastrální území Šlotava., a o tomto uzavřít darovací smlouvu mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ : 70891095, jakožto dárcem, a Obcí Budiměřice, se sídlem  Budiměřice 7, 288 02 Nymburk, IČ : 00239011, jakožto obdarovaným, s výhradou předkupního práva s věcnými účinky Středočeského kraje k pozemkům s tím, že povinnost z předkupního práva zavazuje Obec Budiměřice i její právní nástupce, a to tak, že bude-li chtít jakkoliv zcizit tyto pozemky je Obec Budiměřice, stejně tak i její právní nástupci, povinna pozemky nabídnout k prodeji Středočeskému kraji za symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč tak, že návrh kupní smlouvy bude Středočeskému kraji předložen k podpisu se lhůtou 4 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení tohoto návrhu Středočeskému kraji a nebude-li v této lhůtě kupní smlouva uzavřena, má se za to, že Středočeský kraj svého práva nevyužil a předkupní právo mu zůstává nadále zachováno i vůči právnímu nástupci obce.

12/2015

30.3.2015

Zastupitelstvo schvaluje záměr uskutečnit revitalizaci pomníku před kostelem v Budiměřicích v ceně 48.300 Kč.

13/2015

30.3.2015

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Budiměřice, okres Nymburk, se schváleným příspěvkem obce ve výši 262.900 Kč.

14/2015

30.3.2015

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015 s plánovanými příjmy ve výši 8.009.000 Kč a s plánovanými výdaji ve výši 5.014.000 Kč. Rozpočet je schválen jako přebytkový.

15/2015

30.3.2015

Zastupitelstvo obce Budiměřice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků Rašovice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.

16/2015

30.3.2015

Zastupitelstvo schvaluje provedení platby ve výši 8.080 Kč ve prospěch TJ Budiměřice - Šlotava za provedení brigád ve prospěch obce v roce 2014.

17/2015

30.3.2015

a] Zastupitelstvo schvaluje zadání zpracování bezpečnostních dopravních inspekcí ve všech částech obce zhotovitelem Centrum Dopravního výzkumu, v.v.i. za nabídkovou cenu 85.124 Kč.

b]  Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2015 navyšující paragraf 2212 o částku 85.000 Kč.

18/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:       

 1. Zahájení                                        

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 3. Schválení programu jednání veřejného zasedání     zastupitelstva                               

 4. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. 61/2014 s Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. (stavba vodovodu - část Budiměř

 5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. 7/2015 s Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. (stavba vodovodu - část Rašovice)  

 6. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. 1/2015 s Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. (stavba vodovodu - část Šlotava)   

 7. Dodatek k smlouvě o pronájmu se společností Poděbradská blata, a.s.     

 8. Projednání záměru na provedení oprav sportovního areálu v Budiměřicích       

 9. Úprava rozpočtu ZŠ Budiměřice na rok 2015  

 10. Schválení účetní závěrky ZŠ Budiměřice k 31.12.2014                                                      

 11. Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Budiměřice za rok 2014             

 12. Rozpočtové opatření               

 13. == nově zařazený bod == Schválení sponzorského daru pro ZŠ Budiměřice od MS Křečkov ve výši 6.000 Kč                                              

 14. Zpracování Strategického plánu obce

19/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako oprávněným a obcí Budiměřice jako vlastníkem na pozemky 170/1, 344/1, 149/127, 146/4, 146/3, 146/2, 142/1, 346/1, 324/14, 324/4, 131/23, 131/1, 131/36, 131/54, 334/1, 131/43, 144/17, 131/37, 333/2, 102/2, 102/4, 11/7, 11/1 v k.ú. Budiměřice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

20/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako oprávněným a Obcí Budiměřice jako vlastníkem na pozemky 11, 207/23, 208/16, 12/8, 210/1, 210/4, 220, 125/6, 211/3 v k.ú. Rašovice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

21/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako oprávněným a Obcí Budiměřice jako vlastníkem na pozemky 274/9 a 349/3 v k.ú. Šlotava. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

22/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 212/2013 se společností Poděbradská blata a.s., kterým z předmětu pronájmu vyjímá pozemky 149/222 a 149/224 v k.ú. Budiměřice o celkové výměře 5.684m2 s faktickým účinkem od 1.1.2015.

23/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje záměr realizace souboru úprav sportovního areálu v Budiměřicích ve vlastnictví obce v celkové ceně nepřesahující 100.000 Kč spočívají v následujícím:                a) výměna konstrukce a sítě za bránou na západní straně fotbalového hřiště;                      

b) výměna zábradlí mezi kabinami a západním koncem fotbalového hřiště;        

c) pořízení krycí plachty na horní část oplocení jižní strany tenisového hřiště

24/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Budiměřice, okres Nymburk navýšením výdajů o 27.000 Kč určených na úpravu šaten.

25/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Budiměřice k 31.12.2014 s hospodářským výsledkem za období ve výši 68.452,19 Kč a bilanční sumou ve výši 533.332,91 Kč.  

26/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje rozdělelení vylepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Budiměřice ve výši 68.452,19 Kč následujícím způsobem:                                                      a) 8.452,19 Kč do Fondu odměn                       b)  60.000 Kč do Rezervního fondu

27/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 3/2015-Z.

28/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního sponzorského daru pro ZŠ Budiměřice od MS Křečkov ve výši 6.000 Kč.

29/2015

18.5.2015

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zpracování strategického plánu obce Budiměřice a jeho předložení zastupitelstvu ke schválení nejpozději do 30.9.2015. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na vypracování strategického plánu obce ve výši 20.000 Kč.

30/2015

4.6.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního veřejného zasedání v bodech:   

 1. Vystoupení obce Budiměřice z DSO Mikroregion Nymbursko                                     

 2. Souhlas s přijetím dotace pro ZŠ Budiměřice  

 3. Schválení příspěvku na akci Sdružení žen  Budiměřice - Šlotava - Rybářské závody dětí   

 4. Diskuze

31/2015

4.6.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení obce Budiměřice z DSO Mikroregion Nymbursko podle článku X stanov DSO Mikroregion Nymbursko.

32/2015

4.6.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci obce ZŠ Budiměřice z projektu Benefit 7, výzva 56 ve výši 261.347 Kč určené pro čtenářské dílny, zahraniční jazykový kurz pro 1 učitele a stínování pro pedagogy v zahraničí za podmínky nulové finanční spoluúčasti obce Budiměřice.

33/2015

4.6.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Svazem žen Budiměřice – Šlotava za účelem poskytnutí finančního příspěvku na pořádání akce “Dětské rybářské závody” ve výši 1.500 Kč.

34/2015

29.06.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Schválení závěrky obce k 31.12.2014

 5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014

 6. Úprava rozpočtu ZŠ Budiměřice

 7. Rozpočtové opatření obce

 8. Schválení daru SDH Budiměřice - Šlotava

 9. Schválení veřejné podpory MS Chleby - Šlotava

 10. Diskuze

35/2015

29.06.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.

36/2015

29.06.2015

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2014.

37/2015

29.06.2015

Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Budiměřice, okres Nymburk navýšením výdajů o 15.000 Kč určených na výuku anglického jazyka externím lektorem, navýšením o 17.000 Kč na nákup 2 ks dotykových zařízení a snížením o 20 000 Kč původně určených na opravu šaten.

38/2015

29.06.2015

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 4/2015.

39/2015

29.06.2015

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru SDH Budiměřice Šlotava ve výši 17.085,- Kč.

40/2015

29.6.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné podpory MS Chleby - Šlotava ve výši 8.000,- Kč.

41/2015

13.08.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního veřejného zasedání v bodech:   

 1. Zahájení                              

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele     

 3. Schválení programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva                      

 4. == nový bod == Příspěvek na letní soustředění mladých hasičů SDH Budiměřice – Šlotava                                      

 5. Schválení výběrového řízení na zhotovitele akce "Rekonstrukce a výstavba chodníků Rašovice - I. Etapa"                                                           

 6. Rozpočtové opatření

42/2015

13.08.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Budiměřice - Šlotava na spolufinancování letního soustředění mladých hasičů ve výši 9.500,- Kč.

43/2015

13.08.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrového řízení na akci “Výstavba a rekonstrukce chodníků Rašovice - I. etapa” zadávaného jako veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou 2.087.250 Kč včetně DPH. K realizaci zadavatelských činností zmocňuje společnost Tendr CZ s.r.o., IČO 247 96 018. Zadání bude provedeno v souladu s dokumenty “Výzva k podání nabídky”, “Zadávací dokumentace” a “Rozhodnutí o realizaci výběrového řízení”, které zastupitelstvo tímto usnesením taktéž schvaluje.

44/2015

13.8.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu z důvodu realizace akce "Rekonstrukce a výstavba chodníků Rašovice - I. etapa" ve výši 2.278.000,- Kč (rozpočtové opatření č. 5/2015)

45/2015

04.09.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Zahájení

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Schválení výběru zhotovitele akce “Rekonstrukce a výstavba chodníků Rašovice - I. etapa

 5. Způsob financování spolků

 6. Rozpočtové opatření - vypuštěno

 7. Diskuze

46/2015

04.09.2015

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyloučení uchazečů STADOS s. r. o. a HALKO stavební společnost s. r. o. pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

47/2015

04.09.2015

Zastupitelstvo obce rozhodlo o stanovení následujícího pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek:

1] AVE Kolín s.r.o.

2] COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

48/2015

04.09.2015

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem tj. firmou AVE Kolín s. r. o., přičemž smlouva bude uzavřena v souladu se schváleným vzorem ze zadávací dokumentace a v souladu s nabídkou vybraného uchazeče.

49/2015

4.9.2015

Zastupitelstvo obce schválilo materiál “Zásady financování veřejných spolků”.

50/2015

02.11.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Zahájení

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva

 5. Schválení pronájmu pozemků 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/16, 172/24, 172/25, 178/18, 174/13 a 174/14 v k.ú. Rašovice, 203/3, 203/4, 257/3, 260/1, 260/12 a 260/13 v k.ú. Šlotava

 6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce

 7. Záměr úprav okolí autobusové zastávky v Rašovicích

 8. Poskytnutí veřejné podpory TJ Sokol Budiměřice -  Šlotava - činnost

 9. Poskytnutí veřejné podpory MS Chleby -  Šlotava -  činnost

 10. Poskytnutí veřejné podpory MS Křečkov - činnost

 11. Poskytnutí veřejné podpory ATP Budiměřice o.s. - činnost

 12. Poskytnutí veřejné podpory SDH Budiměřice -  Šlotava - činnost

 13. Poskytnutí veřejné podpory ATP Budiměřice o.s. - dětská tenisová akademie

 14. Poskytnutí veřejné podpory Sdružení žen  Budiměřice -  Šlotava - činnost

 15. Zřízení věcného břemena služebnosti na pozemcích 349/1 a 353 v k.ú. Šlotava ve prospěch Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

 16. Záměr restaurování zvoničky v Rašovicích

 17. Strategický plán rozvoje obce

 18. Diskuze
51/2015 02.11.2015 Zastupitelstvo zvolilo paní Lucii Luxemburkovou a pana Romana Mázla členy Kontrolního výboru zastupitelstva obce Budiměřice.
52/2015 02.11.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 212/2013 se společností Poděbradská blata a.s., kterým rozšiřuje předmět pronájmu o pozemky 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/16, 172/24, 172/25, 174/13 a 174/14 v k.ú. Rašovice, 203/3, 203/4, 257/3, 260/1, 260/12 a 260/13 v k.ú. Šlotava za cenu 4.505,- Kč/ha/rok.
53/2015 02.11.2015 Zastupitelstvo schvaluje realizaci záměru úprav okolí autobusové zastávky v Rašovicích v rámci projektu “Výstavba a rekonstrukce chodníků Rašovice -  I. etapa” spočívající v umístění 2 ks nových laviček, přemístění úřední desky, výměny plakátovací plochy, dodatečného 1 ks veřejného osvětlení, oprav parapetů a rozšíření plochy zámkové dlažby s tím, že tyto úpravy budou provedeny v rámci již schváleného rozpočtu.
54/2015 02.11.2015

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí veřejné podpory příjemcům:

TJ SOKOL Budiměřice - Šlotava ve výši 10.000 Kč na jeho spolkovou činnost pro rok 2015;

MS Chleby - Šlotava ve výši 5.000 Kč na jeho spolkovou činnost pro rok 2015;

Myslivecké sdružení Křečkov ve výši 5.000 Kč na jeho spolkovou činnost pro rok 2015;

ATP Budiměřice o.s. ve výši 5.000 Kč na jeho spolkovou činnost pro rok 2015;

SDH Budiměřice - Šlotava ve výši 5.000 Kč na jeho spolkovou činnost pro rok 2015;

ATP Budiměřice o.s. ve výši 700 Kč na projekt “Tenisová akademie pro děti -  jaro 2015”;

Sdružení žen Budiměřice - Šlotava ve výši 5.000 Kč na jeho spolkovou činnost pro rok 2015.
55/2015 02.11.2015 Zastupitelstvo schvaluje rozšíření výčtu pozemků zatěžovaných věcným břemen služebnosti ve Smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako oprávněným a obcí Budiměřice jako vlastníkem schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 21/2015 dne 18. 5. 2015 o pozemky 349/1 a 353 v k.ú. Šlotava.
56/2015 02.11.2015 Zastupitelstvo schvaluje realizaci záměru restaurace dřevěné zvoničky v Rašovicích s rozpočtem do 75.000 Kč.
57/2015 02.11.2015 Zastupitelstvo prodlužuje původní termín pro zpracování strategického plánu rozvoje obce a jeho předložení zastupitelstvu stanovený usnesením č. 29/2015 na nový termín 31. 3. 2016.
58/2015 22.12.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Zahájení

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Rozpočtové provizorium 2016

 5. Neinvestiční příspěvek ZŠ Budiměřice 2015

 6. Rozpočtové opatření k 31.12.2015

 7. Inventarizace k 31.12.2015, odpisový plán 2016

 8. Poskytnutí peněžních darů obecním spolkům

 9. Schválení příkazní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016

 10. Závěrečný účet obce 2014

 11. Schválení rozpočtu ZŠ Budiměřice na rok 2016

 12. Spisový řád

 13. Pozemek par. č. 1748/36 v k.ú. Nymburk

 14. Schválení konečné ceny díla Výstavba a rekonstrukce chodníků v Rašovicích - I. etapa

 15. Postup při pronájmu obecních polí od 01.10.2016

 16. Geometrický plán vodovodních přípojek

 17. Diskuze
59/2015 22.12.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2016 měsíčně ve výši 1/12 ze skutečných příjmů a výdajů roku 2015 do schválení rozpočtu.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu obce roku 2016 po jeho schválení.
60/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Budiměřice o 80 900,00 Kč, tj. celková výše neinvestičního příspěvku pro rok 2015 je 221 000,00 Kč.
61/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových úprav k 31.12.2015.
62/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení příjmu z reklamní smlouvy se společností DPT s.r.o. spolkům v obci: ATP Budiměřice 904,26 Kč; MS Chleby-Šlotava 425,53 Kč; MS Křečkov 585,11 Kč; SDH Budiměřice-Šlotava 638,30 Kč; Sdružení žen Budiměřice-Šlotava 478,72 Kč; TJ Budiměřice-Šlotava 1.968,08 Kč.
63/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Budiměřice a městem Městec Králové na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2016 ve výši 93.750,00 Kč.
64/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 36/2015 z 29.06.2015: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2014.
65/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s vyjádřením “bez výhrad”.
66/2015 22.12.2015

Zastupitelstvo schvaluje  rozpočet ZŠ Budiměřice na rok 2016 s následujícími parametry:

 • celkové výdaje 436.000 Kč

 • celkové příjmy 143.000 Kč

 • příspěvek obce Budiměřice 293.000 Kč
67/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje spisový řád obce Budiměřice.
68/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh Českých drah, a.s. ve věci prodeje pozemku p.č. 1748/36 o výměře 2.866 m2 v k.ú. Nymburk (evidovaný pod č.j. BUD/394/2015 dne 8.12.2015).
69/2015 22.12.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje konečnou cenu díla “Výstavba a rekonstrukce chodníků Rašovice - I. etapa” ve výši 1.897.943,00 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi použít ustanovení článku III, odstavce 8 Smlouvy o dílo se společností AVE Kolín, s.r.o. umožňující zadržení 10% ceny díla do okamžiku odstranění vad podstatně neomezujících používání díla - konkrétně neuvedení deponie materiálu do původního stavu.
70/2015 22.12.2015 Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit do 30.4.2016 zprávu o situaci ohledně zápisu věcných břemen službenosti na vodovodní přípojky.