řehled usnesení zastupitelstva obce Budiměřice v roce 2016

 

Číslo

Datum

Text

1/2016 29.01.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení programu veřejného zasedání

 4. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje - Výstavba a rekonstrukce chodníků Rašovice II. etapa a Šlotava

 5. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany - pomník padlých Rašovice

 6. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2016

 7. Vypracování geometrického plánu vodovodních přípojek a úhrada věcného břemene

 8. Smlouva o partnerství s obcí Křečkov - výstavba nové mateřské školy

 9. Diskuze

2/2016

29.01.2016

Zastupitelstvo obce Budiměřice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a  Rašovice” z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.

3/2016 29.01.2016

Zastupitelstvo obce Budiměřice schvaluje podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce “Oprava pomníku padlých v Rašovicích, evidovaný válečný hrob č.j. CZE-2118-03203” z programu Dotace na zabezpeční péče o válečné hroby Ministerstva obrany a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.

4/2016 29.01.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2016: MS Křečkov - činnost 5.000,00 Kč; Sdružení žen Budiměřice-Šlotava - činnost 5.000,00 Kč; MS Chleby-Šlotava - činnost 5.000,00 Kč, ATP Budiměřice z.s. 5.000,00 Kč.

5/2016

29.01.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování geometrického plánu za účelem zanesení věcného břemena služebnosti na pozemky v majetku Středočeského kraje, na kterých se nacházejí vodovodní přípojky zbudované v roce 2012 za cenu 32.000,00 Kč.

6/2016

29.01.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s obcí Křečkov za účelem vzájemné spolupráce na projektu “Mateřská škola Křečkov”.

7/2016 14.03.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

 3. Schválení programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva

 4. Zprávy výborů

 5. Rozpočet obce 2016

 6. Akcie VAK Nymburk, a.s.

 7. Rozpočtový výhled 2017 - 2018

 8. Vratka přeplatku a doplatek pozastávky za zhotovení vodovodních přípojek

 9. Žádost o bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje - chodník Rašovice

 10. Schválení záměru výstavby chodníky Rašovice/Šlotava

 11. Výběrové řízení na chodníky Rašovice/Šlotava

 12. Schválení pachtovních smluv na drobný pronájem

 13. Záměr pronájmu zemědělských pozemků od 1.10.2016

 14. Veřejnoprávní smlouva - Město Nymburk

 15. Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Povodí Labe, s.p.

 16. Smlouva o zířzení věcného břemene ve prospěch Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

 17. Schválení členství ve Svazu měst a obcí České republiky

 18. Poskytnuní veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2016

 19. Diskuze
8/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 s plánovanými příjmy ve výši 7.808.300,- Kč a s plánovanými výdaji ve výši 3.857.400,- Kč. Rozpočet je schválen jako přebytkový.
9/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení účtu 069 - ostatní dlohodobý finanční majetek - o 1.965.649,- Kč z důvodu chybného vyřazení v roce 2011.
10/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2018.
11/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení přeplatku za platby vodovodních přípojek v roce 2012: Libuše Jeníková, Budiměřice 39, á 300,- Kč; Tomáš Urban, Rašovice 66, á 2.228,- Kč.
12/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parcelní č. 223/2 o výměře 893 m2 a parcelní č. 223/3 o výměře 152 m2 oba v katastrálním území Rašovice u Nymburka dle geometrického plánu  č. 157-5/2016, který vypracoval Ing. Roman Myška, Kolín, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Budiměřice.
13/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice”  a zároveň schvaluje rozpočet akce ve výši 3.450.000 Kč jako rozpočtovou úpravu.
14/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrového řízení na akci “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava Rašovice” zadávaného jako veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou 3.230.700 Kč včetně DPH. K realizaci zadavatelských činností zmocňuje společnost Mgr. Veroniku Hubnerovou, IČO 71726829. Zadání bude provedeno v souladu s dokumenty “Výzva k podání nabídky”, “Zadávací dokumentace” a “Rozhodnutí o realizaci výběrového řízení”, které zastupitelstvo tímto usnesením taktéž schvaluje.
15/2016 14.03.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi obcí Budiměřice jako propachtovatelem a:

 • Radkou Syrovou jako pachtýřem na část pozemků par. č. 43/1  a 43/2, oba v k. ú. Rašovice u Nymburka, o výměře 1.264 m2;

 • Alešem Hrubým jako pachtýřem na část pozemků par. č. 149/228, 149/223 a 149/226, všechny v k. ú. Budiměřice, o výměře 2.568 m2;

 • Bohumilem Kasalem jako pachtýřem na pozemky par. č. 178/18 o výměře 1.169 m2 a par. č. 172/8 o výměře 157 m2, oba v k. ú. Rašovice u Nymburka.

16/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje smluvní podmínky pachtu uvedených pozemků, jak jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o zemědělském pachtu předloženém starostou obce. Jediným kritériem pro výběr pachtýře je nabídnutá celková cena pachtu.
17/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nymburk a obcí Budiměřice: město Nymburk bude prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Budiměřice a v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném v § 16 tohoto zákona ve spojení s § 40 odst. 5 písm. b) tohoto zákona a ve smyslu § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikacích nacházejících se v jejím správním obvodu.
18/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele  571/7 a stavební parcele 260/28 v k.ú. Chleby ve prospěch oprávněného Povodí Labe, s.p. Věcné břemeno se schvaluje bezúplatně.
19/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 61/2014 mezi Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako oprávněným a obcí Budiměřice jako vlastníkem na pozemkových parcelách 11/1, 11/17, 102/2, 102/4, 131/1, 131/23, 131/36, 131/37, 131/43, 131/54, 142/1, 144/17,146/2, 146/3, 146/4, 149/127, 170/1, 324/4, 324/14, 333/2, 334/1, 344/1, 346/1, 346/3 a stavební parcele 234/4 v obci a k. ú. Budiměřice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
20/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce Budiměřice do Svazu měst a obcí České republiky.
21/2016 14.03.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2016: TJ Sokol Budiměřice - Šlotava 10.000,- Kč na činnost; SDH Budiměřice - Šlotava 5.000 Kč na činnost; SDH Budiměřice - Šlotava 2.000,- Kč na projekt “vzduchovky”.
22/2016 04.04.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

 3. Schválení programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva

 4. Schválení výběru zhotovitele akce “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice”

 5. Schválení uzavření Smlouvy o dílo na akci  “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice”

 6. Rozpočtové opatření

 7. Veřejná podpora poskytovaná z rozpočtu obce

 8. Diskuze
23/2016 04.04.2016

Zastupitelstvo obce rozhodlo o stanovení následujícího pořadí výhodnosti podaných nabídek na realizaci akce “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice”:

[1] HALKO stavební společnost s.r.o.

[2] AMIKA FIRST s.r.o.

[3] COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

[4] COLAS CZ, a.s.

[5] AVE KOLÍN s.r.o.

[6] IZOTRADE s.r.o.
24/2016 04.04.2016 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem tj. firmou HALKO stavební společnost s.r.o., přičemž smlouva bude uzavřena v souladu se schváleným vzorem ze zadávací dokumentace a v souladu s nabídkou vybraného uchazeče.
25/2016 04.04.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu akce “Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice” na částku 3.170.000 Kč.
26/2016 04.04.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2016: pro ATP Budiměřice z.s. na projekt ”ATP akademie - jaro 2016”.
27/2016 16.05.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání svého dnešního veřejného zasedání:

 1. Úvod

 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

 3. Schválení programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva

 4. Schválení výběru pachtýře a uzavření pachtovní smlouvy

 5. Zpráva o uplatňování územního plánu zastupitelstvu

 6. Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory

 7. Schválení realizace výběrového řízení na akci “Obec dětem, děti obci”

 8. Rozpočtové opatření

 9. Diskuze
28/2016 16.05.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu pozemků v celkové výměře 953.220 m2 s Josefem Sobotou DiS., Rašovice 4, IČO: 66755883, jako pachtýřem v souladu s podmínkami stanovenými usnesením zastupitelstva č. 16/2016 a s celkovou roční výší pachtovného 600.052,- Kč.
29/2016 16.05.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro rok 2016: MS Křečkov na projekt ”Výstavba umělých nor na odlov škodné zveře” ve výši 10.000,- Kč; T.J. Sokol Budiměřice - Šlotava na projekt “Dětská přípravka” ve výši 4.000,- Kč; Sdružení žen Budiměřice - Šlotava na projekt “Dětský den” ve výši 3.000,- Kč.
30/2016 16.05.2016 Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt “Obec dětem, děti obci” v předpokládané výši 429.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo ustanovuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Marek Merhout, starosta obce jako předseda komise, Kateřina Jadvidžáková, projektová specialistka společnosti Timoris Projekt, a.s., jako člen komise a David Slouka, ředitel společnosti Timoris Projekt, a.s., jako člen komise.
31/2016 16.05.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření:

 • § 1341 poplatek za psy: - 90.000,- Kč,

 • § 3421 dětské hřiště, akce “Obec dětem, děti obci”: + 490.000,- Kč,

 • § 3745 veřejná zeleň, akce “Obec dětem, děti obci”: + 55.000,- Kč.